Policejní školy v ČR

Policejní školyPolicejní školy slouží k základní odborné přípravě budoucích a specializaci stávajících policistů.Na území české republiky se nachází střední policejní školy, vyšší odborné policejní školy i policejní akademie.Střední policejní škola nabízí čtyřleté prezenční studium žákům základních škol a postupně je zaškoluje do budoucí profese policisty.Vyšší odborné školy a policejní akademie dále nabízejí prohloubení stávajících znalostí a nabízejí několik druhů specializací.V České republice působí tyto policejní školy: Policejní akademie v Praze, Vyšší policejní škola v Praze, Vyšší policejní škola v Pardubicích, Střední policejní škola v Holešově, Střední policejní škola v Brně a Střední policejní škola v Jihlavě.

Nejvyšší kvalifikaci v oblasti bezpečnostně právní problematiky nabízí Policejní akademie se sídlem v Praze, kam se mohou hlási nejenom policisté, ale i civilní uchazeči.Každý žadatel o studium musí projít přijimacím řízením.Policejní akademie je státní vysoká škola, nabízející bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, po jejichž úspěšném absolvování získá absolvent daný titul.K úspěšnému zakončení studia je třeba vypracovat originální bakalářskou, diplomovou či disertační práci a poté ji také úspěšně obhájit před komisí, která je složena z vybraných pedagogů.Absolventi akademie se mohu ucházet o místo u policejních sborů, na ministerstvu vnitra nebo u bezpečnostní informační služby.

Střední policejní škola v Holešově

Policejní škola HolešovPolicejní škola v Holešově patří mezi nejdůležitější výcviková policejní střediska na území České republiky a je tvořena střední policejní školou a vyšší policejní školou.Součástí školy jsou rozsáhlé výcvikové pozemky, které se nacházejí poblíž Dobrotic.Na těchto pozemcích je prováděn výcvik budoucích psovodů a služebních policejních psů.nachází se zde také školní střelnice.Škola je vybavena moderními vyukovými zařízeními a celkově obsahuje přes sto učeben.Dvě třetiny učeben je určeno a vybaveno pro vyuku vysoce odborných předmětů a škola také disponuje unikátní učebnou pro modelové situace, která je svým provedením v České republice jedinečná.Dále je pro vyuku zbudováno několik menších střelnic pro střelbu z ručních zbraní a tělocvična, kde studenti zlepšují svou fyzickou kondici.

Škola nabízí několik druhů vzdělávacích programů, kterými jsou čtyřleté prezenční studium zakončené maturitou, základní všeobecná příprava budoucích policistů, programy celoživotního vzdělávání a různé jazykové kurzy.Intenzivní jazykové kurzy jsou zaměřeny zejména na rozvoj odborné terminologie a jazykových obratů, se kterými přichází policista běžně do kontaktu.Díky tomu jsou znalosti nabyté v těchto kurzech velmi užitečné v budoucí policejní službě.Policisté si zlepšují své komunikační schopnosti za pomocí četných modelových situací.Kurzy jsou zakončeny jazykovou zkouškou.

Střední policejní škola Brno

Policejní škola BrnoStřední policejní škola Brno nabízí vzdělávací programy a odbornou přípravu pro policisty a zaměstnance MV.Úkolem této policejní školy je poskytování základního i specifického vzdělání všem jejím studentům a zvyšování jejich odbornosti, kterou dále zužitkují po celou dobu svého pracovního poměru v řadách policie nebo na Ministerstvu Vnitra.Vzdělávací systém vznikl na základě výměny zkušeností se zahraničními policenjními útvary z Německa, Británie a Kanady.Pro přijetí ke studiu na Střední policejní školu v Brně je nutno podstoupit přijímací řízení a vstoupit do pracovního poměru coby příslušník Policie České republiky.Budoucí policisty školí zkušení instruktoři s mnohaletou praxí, kteří pocházejí z různých výkonných útvarů Policie ČR.Díky tomu je zabezpečen profesní růst studentu, kterým se dostane základního i speciálního vzdělání, důležitého pro působení v jednotlivých policejních útvarech.Absolventi najdou uplatnění coby členové cizinecké, pořádkové, pohraniční nebo železniční policie.

Škola působí již od roku 1994 a v rámci studia používá k výcviku policistů moderních vyukových metod, včetně modelových situací, které tak studenty připraví na možné scénáře, se kterými se mohou coby příslušníci policie při výkonu svého povolání setkat.Studenti se učí teoretické základy, výklad právních předpisů a komunikaci s občany.V modelových situacích se zase naučí řízení automobilu, střelbě, využití rozličných donucovacích prostředků a pacifikačních technik, které využijí při kontaktu s konfiltním člověkem.Také se účastní pravidelného fyzického cvičení, díky čemuž značně vzroste jejich fyzická vytrvalost a připravenost pro výkon policejni práce v terénu.

Střední policejní školy Ministerstva Vnitra

Střední policejní školyStřední policejní školy nabízejí absolventům základních škol programy z bezpečnostně právní oblasti a připravují je na budoucí povolání v bezpečnostním sektoru v řadách policie nebo soukromých beznečnostních služeb.V České republice funguje šest středních policejních škol, kterými jsou Střední policejní škola MV v Praze, Střední policejní škola MV v Brně, Střední policejní škola MV v Holešově, Střední policejní škola MV v Jihlavě a Střední policejní škola MV v Praze Ruzyni.Střední policejní škola MV v Holešově nabízí klasické čtyřletté denní studium zakončené maturitou v oboru bezpečnostní činnost.Na škole jsou školení také zájemci o vstup do řad policie.Škola dále nabízí obory celoživotního vzdělání formou kurzů, které jsou určeny příslušníkům pořádkové, pohraniční, železniční a cizinecké policie.

Obdobnou formu studijních a vzdělávacích programů nabízejí také všechny ostatní jmenované střední policejní školy.Základ učiva je tedy shodný.Studenti a budoucí policisté se učí jak teoretické základy, tak jsou konfrontování i s různými situacemi které jejich povolání obnáši formou modelových situací, kde se naučí, jak takové sitace zvládat, jak jednat s občany, jak řídit motorová vozidla a jak používat služební zbraň nebo donucovací prostředky k pacifikaci nebezpečného zločince.

Soukromá vysoká škola

Soukromé vysoké školyVysoká škola je nejvyšším stupněm zavedené vzdělávací soustavy a jako taková má jediná právo, udělovat svým absolventům akademické tituly.Vysoké školy se dělí na školy univerzitního a neuniverzitního typu.Vysoká škola univerzitního typu se vyznačuje tím, že studentům nabízí všechny druhy studijních programů, zatímco neuniverzitní vysoké školy zpravidla nabízejí pouze bakalářské studjijní programy, vyjímečně také magisterské.Univerzitní VŠ se dělí na jednotlivé fakulty, které se dále zaměřují na kokrétní oblast vědění a lidských činností.Existují například fakulty pedagogické, právnické, lékařské nebo filosofické.Vysoké školy univerzitního typu mívají více či méně rozvinuté výzkumné a vědecké programy, na kterýcj se podílejí jak přednášející pedagogové, tak i jejich studenti.

V České republice fungují tři druhy vysokých škol, kterými jsou soukromé vysoké školy, veřejné vysoké školy a státní vysoké školy.Soukromé VŠ musejí k zahájení své činnosti získat souhlas Ministerstva školství.V současnosti funguje po celé České republice okolo padesáti soukromých vysokých škol.Tři z těchto soukromých škol jsou školy univerzitního typu.Typickým znakem pro soukromé vysoké školy je školné, které se platí každý semest, tedy dvakrát do roka.

Střední policejní škola Praha

Střední policejní školy v PrazeStřední policejní škola v Praze nabízí čtyřleté prezenční studium, které je určeno absolventům základních škol.Studium je zakončeno maturitní zkouškou a absolventi získají úplné střední odborné vzdělání.Stěžejní činností je důkladná příprava studentů na budoucí povolání v řadách policie.Absolvent najde uplatnění u mnoha jejich složek, jako jsou například pořádková, železniční, pohraniční, cizinecká nebo dopravní policie.Kromě toho škola také nabízí doprovodné kurzy z bezpečnostně právní oblasti.Areál Vyšší policejní školy Ministerstva Vnitra se nachází v Hrdlořezích a jeho rozloha činí třináct a půl hektaru.Budovy školy obsahují přes osmdesát učeben, přičemž polovina z nich je specializovaná na konrétní cvičení.Dále v areálu školy najdeme tělocvičnu, bazén a další sportovní a rekreační zařízení.Na škole studuje přes 1200 studentů a vyučuje okolo sto čtyřiceti učitelů.

Vysoká policejní škola

Vysoká škola policejníVysoká škola policejní sídlí v Praze a jedná se o státní vysokou školu, která uchazečům o studium nabízí několik různých oborů se zaměřením na bezpečnostní problematiku.Studovat je možno prezenčně i dálkově a nabízeny jsou bakalářské, magisterské i doktorské programy, po jejichž úspěšném zvládnutí získá absolvent daný titul.Studium je určeno zejména policistům v hlavním pracovním poměru, ale některé obory jsou otevřeny i pro civilní studenty, kteří poté mohou najít uplatnění v mnoha oborech s bezpečnostně právní problematikou.Jedná se zejména o různé složky Policie České republiky, celní správu, BIS nebo vězeňskou ostrahu.Pro přijeti ke studiu je potřeba úspěšně složit přijímací zkoušky.Díky vědomostem získaným během studia jsou absolventi připraveni pro službu na vedoucích postech a specializovaných pozicích.

V případě civilních studentů, ti se mohou po ukončení studia přihlásit k Policii České republiky do hlavního pracovního poměru nebo mohou dát přednost soukromým firmám, kde mohou působit jako specialisté v bezpečnostním sektoru.Možná je také kariéra na úřadech státní správy.Forma studia a studijní látka je neustále aktualizována, aby odpovídala současným potřebám a zahrnovala aktuální poznatky z bezpečnostně právní oblasti, aby byli absolventi připraveni na různá aktuální bezpečnostní rizika.

Vyšší policejní školy v ČR

Vyšší policejní školaVyšší policejní škola je přípravné pracoviště, kde se budoucí policisté připravují na výkon svého povolání.Studium se skládá z teoretických znalostí a praktických cvičení, mezi které patří modelové situace, řízení vozidla, manipulace se zbraní nebo použití donucovacích prostředků proti agresivní osobě.Díky tomu, že jsou modelové situace velmi podobné tomu, s čím se policisté v praxi často setkávají, jsou takto nabité znalosti pro studenty velmi užitečné.Studenti se učí, jak správně komunikovat s civilními občany během nejrůznějších situací, jak řídit dopravu na pozemních komunikacích a jak správně zpracovávat administrativní písemnosti.Nezbytná jsou také fyzická cvičení, díky kterým značně stoupne fyzická připravenost studentů.Veškeré tyto znalosti načerpané během odborné přípravy budou přezkoušeny u závěrečné zkoušky, kterou celé studijní období končí.

Absolventi vyšší policejní školy jsou plně připraveni pro službu u jednotlivých složek policie České republiky.Kromě základní přípravky jsou připravovány také specializační kurzy, do kterých se mohou přihlásit všichni ti, kdo by si rádi zvedli svou odbornou kvalifikaci.Tito lidé jsou poté plně způsobilí k práci v oblasti dopravního inspektorátu nebo dopravního oddělení coby dopravní inženýři nebo inspektoři.Kurzy nejenže pomohou upevnit již známé znalosti, ale také vylepší a rozšíří kompetenci studentů novými poznatky, nezbytnými pro výkon služby u některých policejních složek.

Vyšší policejní škola Jihlava

Policejní škola Jihlava Policejní škola Jihlava se zaměřuje na vzdělávání budoucích policistů formou základní odborné přípravy.Mezi tyto základy patří také jízdní kurzy pro profesionální řidiče a hasičská školení.Absolvování studia na policejní škole Jihlava umožňuje studentovi pokračovat coby příslušník pořádkové, železniční nebo dopravní policie.Střední policejní škola v Jihlavě byla založena v roce 1964 a v současnosti nabízí několik druhů školení pro budoucí policejní příslušníky v délce osmnácti měsíců.Vyuka zahrnuje nejen teorii, ale podstatnou část také tvoří praxe a co nejrealističtější modelové simulace, na kterých mají studenti možnost trénovat situace, se kterými se policisté velmi často při výkonu služby setkávají.Díky těmto praktickým cvičením jsou pak studenti lépe připraveni na skutečnou službu.

Praktická cvičení jsou velmi komplexní a zahrnují mnoho různých situací.Studenti se cvičí v jednání s běžnými občany, učí se jak zvládnout řízení dopravy na pozemní komunikaci, řešení přestupků a trestných činů, v administrativě a v práci s moderní policejní elektronikou.Neodmyslitelnou součástí studia jsou pravidelná cvičení, díky kterým dojde ke značnému zvýšení fyzické připravenosti studentů.Další nezbytnou součástí studia je poté praktické užití široké škály pacifikačních prostředků a taktéž praktický nácvik použití služební zbraně.

Policejní akademie ČR

xPolicejní akademie je státní univerzita se sídlem v Praze, která nabízí studium znalostí a dovedností, použitelných v policejním a bezpečnostním odvětví.Jedná se o různé bezpečnostně právní obory a specializované profese, jako jsou například forenzní vědy.Akademii tvoří dvě fakulty, přičemž jedna je zaměřena na oblast bezpečnostního managementu a druhá fakulta vyučuje předměty z oblasti bezpečnostně právní.Na policejní akademii studují zejména policisté v hlavním pracovním poměru, aby si zvýšili svou odbornou kvalifikaci.Studovovat zde však mohou také civilní studenti, přičemž podmínkou k přijetí je ukončené střední vzdělání s maturitou a úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Studenti, kteří absolvují policejní akademiii České republiky jsou plně připraveni na výkon řídících a vysoce specializovaných zaměstnání v oblasti policejního a bezpečnostního sektoru.Absolventi se mohou ucházet o vedoucí posty u Policie České republiky, u Celní policie i u Vojenské policie.Absolventi civilního studia mohou po úspěšném ukončení a obdržení titulu zažádat o přijetí k Policii České republiky.Kromě těchto nejběžnějších zaměstnání se absolventi také prosazují v soukromých bezpečnostních službách a v resortech státní správy.


Myslete na staří a podívejte se na srovnání penzijních fondů online. Užijte si důchod pohodlně.